CARE Achievements - X CBSE - 2013

Nithunraj.P
CGPA : 10/10
R.S.K
Sharni.R.S
CGPA : 10/10
Montfort
Nandhini.K
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Aaravind Nandharaj
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom
Sankara Pandiammal.N
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom
Hariharan.J
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom
Md.Ibrahim Noor.A
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom
Sankari.C
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Nivedhitha.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Raghav.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Hariprasath.M
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Surya.C.K
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Sowntharya.P
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Krishna Priya.P.V
CGPA : 10/10
Samadh School
Asmabegum.A
CGPA : 10/10
Samadh School
Prasanna.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V
Santhosh Kumar.S
CGPA : 10/10
---
Indhu.R
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya
Abinaya.A
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya
Karthik Kumar.C
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya

S.No Name CGPA   S.No Name CGPA
1 Nivedhitha.R 10/10 36 Puja.G 9.6/10
2 Suriya.C.K 10/10 37 Anuvarshini.S.B 9.4/10
3 Indhu.R 10/10 38 Abinesh.S 9.4/10
4 Sowntharya.P 10/10 39 Raguram.S 9.4/10
5 Karthik Kumar.C 10/10 40 Nirmal.N 9.4/10
6 Raghav.R 10/10 41 Hariharan.M 9.4/10
7 Hariprasath.M 10/10 42 Mariam Fathima.M.A 9.4/10
8 Santhosh Kumar.S 10/10 43 Snekha.B 9.4/10
9 Abinaya.A 10/10 44 Rajamaheshwaran.R.A 9.4/10
10 Sankari.C 10/10 45 Venkatesa Prasad.K 9.2/10
11 Nandhini.K 10/10 46 Dharani.D 9.2/10
12 Aravindh Nandharaj.S 10/10 47 Srivathson.E 9.2/10
13 Prasanna.R 10/10 48 Akashinee.S.V 9.2/10
14 Asma Begum.A 10/10 49 Jayakokela.S 9.2/10
15 Krishnapriya.P.V 10/10 50 Divya.S 9.2/10
16 Sharani.R.S 10/10 51 Bharathi Kannan.G 9.2/10
17 Mohamed Ibrahim Noor.A 10/10 52 Dharun Anand.R 9.2/10
18 Nithunraj.P 10/10 53 Arun Venkatesh.K 9.2/10
19 Hariharan.J 10/10 54 Kaaveyaa.R 9.2/10
20 Sankarapanndiammal.N 10/10 55 Danis Cellzya.D 9.2/10
21 Dhuwani Sheth.K 9.8/10 56 Suruthi.S.G 9.2/10
22 Sivaranjani.P 9.8/10 57 Thasneem Nihar.A 9.2/10
23 Hari Keerthana.K 9.8/10 58 Lakshmi Narayanan.M 9.2/10
24 Eswar.R 9.8/10 59 Abhishek.S.N 9.2/10
25 Maadhav.A 9.8/10 60 Vaishnavi.S 9/10
26 Geethapriya.S 9.8/10 61 Sarihaa Sri.R.S 9/10
27 Sandhya Srinivasan 9.8/10 62 Aravind Krishna.M 9/10
28 Dharsa Jini.R 9.8/10 63 Indhumathy.S.K 9/10
29 Indhuja.A 9.6/10 64 Keerthana.M 9/10
30 Venkateswaran.S 9.6/10 65 Sethuraman.S 9/10
31 Sophiya Jenifar.M 9.6/10 66 Shivaganes.R 9/10
32 Subhashini.B 9.6/10 67 Yashini.M 9/10
33 Logesh.A.N 9.6/10 68 Parvesh Basha.R 9/10
34 Muthu Velayutham.A 9.6/10 69 Karthik Raja.C 9/10
35 Lokesh Kumar.N 9.6/10      

Our CBSE Subject Toppers(10/10)
S.No Name Subject CGPA   S.No Name Subject CGPA
English Maths
1 Nivedhitha.R ENG 10/10 33 Nivedhitha.R MAT 10/10
2 Suriya.C.K ENG 10/10 34 Suriya.C.K MAT 10/10
3 Indhu.R ENG 10/10 35 Indhu.R MAT 10/10
4 Sowntharya.P ENG 10/10 36 Sowntharya.P MAT 10/10
5 Karthick Kumar.C ENG 10/10 37 Karthick Kumar.C MAT 10/10
6 Raghav.R ENG 10/10 38 Raghav.R MAT 10/10
7 Hariprasath.M ENG 10/10 39 Hariprasath.M MAT 10/10
8 Santhosh Kumar.S ENG 10/10 40 Santhosh Kumar.S MAT 10/10
9 Abinaya.A ENG 10/10 41 Abinaya.A MAT 10/10
10 Sankari.C ENG 10/10 42 Sankari.C MAT 10/10
11 Nandhini.K ENG 10/10 43 Nandhini.K MAT 10/10
12 Aravindh Nandharaj.S ENG 10/10 44 Aravindh Nandharaj.S MAT 10/10
13 Prasanna.R ENG 10/10 45 Prasanna.R MAT 10/10
14 Asma Begum.A ENG 10/10 46 Asma Begum.A MAT 10/10
15 Krishnapriya.P.V ENG 10/10 47 Krishnapriya.P.V MAT 10/10
16 Sharani.R.S ENG 10/10 48 Sharani.R.S MAT 10/10
17 Mohamed Ibrahim Noor.A ENG 10/10 49 Mohamed Ibrahim Noor.A MAT 10/10
18 Nithunraj.P ENG 10/10 50 Nithunraj.P MAT 10/10
19 Hariharan.J ENG 10/10 51 Hariharan.J MAT 10/10
20 Sankarapandiyammal.N ENG 10/10 52 Sankarapandiyammal.N MAT 10/10
21 Harikeerthana.K ENG 10/10 53 Eswar.R MAT 10/10
22 Eswar.R ENG 10/10 54 Maadhav.A MAT 10/10
23 Maadhav.A ENG 10/10 55 Geethapriya.S MAT 10/10
24 Geethapriya.S ENG 10/10 56 Sandhya Srinivasan MAT 10/10
25 Sandhya Srinivasan ENG 10/10 57 Dhuwani Sheth.K MAT 10/10
26 Sophiya Jenifar.M ENG 10/10 58 Sivaranjani.P MAT 10/10
27 Subhashini.B ENG 10/10 59 Dharsa Jini.R MAT 10/10
28 Logeshs.A.N ENG 10/10 60 Muthu Velayutham.A MAT 10/10
29 Puja.G ENG 10/10  
30 Raguraam.S ENG 10/10 S.No Name Subject CGPA
31 Arun Venkatesh.K ENG 10/10 Social Science
32 Aravin KrishNa.M ENG 10/10 94 Nivedhitha.R S.SCI 10/10
  95 Suriya.C.K S.SCI 10/10
S.No Name Subject CGPA 96 Indhu.R S.SCI 10/10
Science 97 Sowntharya.P S.SCI 10/10
61 Nivedhitha.R SCI 10/10 98 Karthick Kumar.C S.SCI 10/10
62 Suriya.C.K SCI 10/10 99 Raghav.R S.SCI 10/10
63 Indhu.R SCI 10/10 100 Hariprasath.M S.SCI 10/10
64 Sowntharya.P SCI 10/10 101 Santhosh Kumar.S S.SCI 10/10
65 Karthick Kumar.C SCI 10/10 102 Abinaya.A S.SCI 10/10
66 Raghav.R SCI 10/10 103 Sankari.C S.SCI 10/10
67 Hariprasath.M SCI 10/10 104 Nandhini.K S.SCI 10/10
68 Santhosh Kumar.S SCI 10/10 105 Aravindh Nandharaj.S S.SCI 10/10
69 Abinaya.A SCI 10/10 106 Prasanna.R S.SCI 10/10
70 Sankari.C SCI 10/10 107 Asma Begum.A S.SCI 10/10
71 Nandhini.K SCI 10/10 108 Krishnapriya.P.V S.SCI 10/10
72 Aravindh Nandharaj.S SCI 10/10 109 Sharani.R.S S.SCI 10/10
73 Prasanna.R SCI 10/10 110 Mohamed Ibrahim Noor.A S.SCI 10/10
74 Asma Begum.A SCI 10/10 111 Nithunraj.P S.SCI 10/10
75 Krishnapriya.P.V SCI 10/10 112 Hariharan.J S.SCI 10/10
76 Sharani.R.S SCI 10/10 113 Sankarapandiyammal.N S.SCI 10/10
77 Mohamed Ibrahim Noor.A SCI 10/10 114 Dhuwani Sheth.K S.SCI 10/10
78 Nithunraj.P SCI 10/10 115 Sivaranjani.P S.SCI 10/10
79 Hariharan.J SCI 10/10 116 Dharsa Jini.R S.SCI 10/10
80 Sankarapandiyammal.N SCI 10/10 117 Hari Keerthana.K S.SCI 10/10
81 Geethapriya.S SCI 10/10 118 Indhuja.A S.SCI 10/10
82 Sandhya Srinivasan SCI 10/10 119 Venkateshwaran.S S.SCI 10/10
83 Dhuwani Sheth.K SCI 10/10 120 Lokesh Kumar.N S.SCI 10/10
84 Sivaranjani.P SCI 10/10 121 Anuvarshini.S.B S.SCI 10/10
85 Dharsa Jini.R SCI 10/10 122 Eswar.R S.SCI 10/10
86 Muthu Velayutham.A SCI 10/10 123 Maadhav.A S.SCI 10/10
87 Hari Keerthana.K SCI 10/10 124 Sophiya Jenifar.M S.SCI 10/10
88 Indhuja.A SCI 10/10 125 Subhashini.B S.SCI 10/10
89 Venkateswaran.S SCI 10/10 126 Logeshs.A.N S.SCI 10/10
90 Lokesh Kumar.N SCI 10/10 127 Puja.G S.SCI 10/10
91 Nirmal.N SCI 10/10 128 Raguraam.S S.SCI 10/10
92 Venkatesa Prasad.K SCI 10/10 129 Abinesh.S S.SCI 10/10
93 Anuvarshini.S.B SCI 10/10 130 Hariharan.M S.SCI 10/10
        131 Mariyam Fathima.M.A S.SCI 10/10
        132 Snekha.B S.SCI 10/10
        133 Rajamaheshwaran.R.A S.SCI 10/10
        134 Kaaveyaa.R S.SCI 10/10