வேரும் விழுதுகளும்

   

Prof.D.Muthamil Selvan

M.Sc., M.Phil., B.Ed.,
Director & Chemistry Teacher.

 

Mr.T.Viswanathan

M.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mr.A.Rex Mariya Britto

M.Sc., M.Phil., M.Ed., PGDCA.,
Physics Teacher.

Mr.D.M.Jayaprakash

M.Sc., M.Phil., B.Ed.,
Physics Teacher.

Mr.R.Alagiri

M.A., B.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mrs.N.Krishnaveni

M.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mr.R.Arumugam

M.A., M.Ed.,
CBSE Social ScienceTeacher.

Mr.Aloysious
L Peters

M.A., M.A., M.Phil., M.Ed.,
English Teacher.

Mr.L.Nandhagopal

M.Sc., M.Phil., B.Ed., PGDCA.
Physics Teacher.

Mrs.M.Sumitra Devi

M.Sc., B.Ed.,
Biology Teacher.

Mr.M.S.Durai

M.Com., M.Phil., D.FA.,
Accountancy Teacher.

Mrs.Mary Malathy

M.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mr.Karthik

M.A., B.Ed.,
English Teacher.

Mr.Joshua

M.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mr.Anburaj

M.Sc., B.Ed.,
Maths Teacher.

Mr.Chidhambaranathan

M.Sc., B.Ed.,
Physics Teacher.

Mr.Arachelavn

M.Sc., B.Ed.,
Chemistry Teacher.

Mr.Ramesh

M.Sc., B.Ed.,
Biology Teacher.

Mrs.Kannambal

M.A., B.Ed.,
History Teacher.

Mr.Lawrence

M.Sc., M.Ed., M.Phil.,
Chemistry Teacher.

Mrs.Aruna Devi

M.A., B.Ed.,
English Teacher.

Mr.Gopal

M.Sc., B.Ed.,
Biology & Zoology Teacher.

   

Mr.A.Vinoth Kumar

M.Sc., B.Ed., M.Phil., P.G.D.A.M

   

Administration Staffs

Mr.M.Arumugam

Mr.R.Sekar

Ms.T.Manimegalai

Admin

Ms.P.Sangeetha

Typist

Mrs.K.Rajeswari

Typist

Mr.R.Ravichandran

Admin

Mr.P.Prabhakar

Admin

Mr.Chandrasekar

Admin

Ms.Pavithra

Admin

Mrs.Anuradha

Admin

Ms.Sudha

Admin

Ms.Guna Sundari

Admin

Ms.Rathika

Admin

Mr.S.Karthikeyan

Admin

Mrs.Yamuna

Admin

Mrs.Revathy

Typist

Mrs.Mahalakshmi

Typist

Ms.J.Karthiga

Admin

 

Mrs.Sujatha

Typist