CARE Achievements - Entrance Exam - 2009

J. Nancy Divya
S. Manju
M. Sasikala
R. Bharath
R.S. Ragul
R.V. Vaishnavi
K. Karthikeyan
M. Nivetha
S.Lakshika
A.Tamilarasi
E. Suganthi Pragatha
A.Raziya Sultana
V. Indhumathi
Praveen Kumar
Mariraj
   
 
Sakthi Jayapriya
Medical Toper
M.B.B.S., - MMC Chennai.